DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ

PREZENTARE
CONDUCEREA
PROTECŢIA COPILULUI
ASISTANŢĂ SOCIALĂ
STRUCTURA
R.O.F.
INFORMAŢII PUBLICE
LEGISLAŢIE
GALERIE FOTO
INFORMAŢII UTILE
COMUNICATE PRESĂ
ANUNŢURI
DECLARAŢII DE AVERE
DECLARAŢII DE INTERESE
ACHIZITII

             

Link-uri utile

Consiliul Judeţean Gorj

A.N.P.D.C. Bucureşti

A.N.P.H. Bucureşti

O.R.A. Bucureşti

 

 

 

 

 

   HOME

 INFIINŢARE

     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată in subordinea Consiliului Judeţean Gorj prin comasarea Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Gorj şi a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Gorj şi preluarea, in mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, denumită in continuare Direcţia generală, realizează la nivelul judeţului Gorj măsurile de asistenţă socială in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor virstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate in nevoie.

      Direcţia generală se infiinţează prin hotărare a Consiliului Judeţean Gorj, care aprobă structura organizatorică, numărul de personal precum şi finanţarea acestei direcţii.

     Consiliul Judeţean Gorj infiinţează Direcţia Generală prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuţii in domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, aflate in subordine.

       Finanţarea Direcţiei generale se asigură prin bugetul Consiliului Judeţean Gorj.

     La finanţarea Direcţiei generale pot fi utilizate sume alocate de la bugetul de stat, din donaţii, din sponsorizări sau alte contribuţii din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară şi din străinătate, din contribuţia persoanelor beneficiare de servicii sociale, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei in domeniu.

     Contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ale intreţinătorilor acestora, vor fi vărsate in contul centrelor.

  

FUNCŢII 

 

      Direcţia generală are rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate in nevoie.

       In vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală indeplineşte, in principal, următoarele funcţii:

            de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Gorj;

     de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului Gorj;  

     de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

     de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi in domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi in domeniu;

     de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului Gorj;

     de reprezentare a Consiliului Judeţean Gorj pe plan intern şi extern in domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

 

ATRIBUŢII

 

        1.     coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ in domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

2.       coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului in instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

3.       acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin in activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

4.       evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;

5.       colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi in domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin incheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

6.       dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile in vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, in funcţie de nevoile comunităţii locale;

7.       colaborează pe baza de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, in vederea indeplinirii atribuţiilor ce si revin, conform legii;

8.       asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

9.       propune Consiliului Judeţean Gorj infiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;

10.        prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Gorj, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

11.        asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

12.        sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate in nevoie, precum şi familiilor acestora, in vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare;

13.        acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;

14.        organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

15.        asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj, respectiv ale Comisiei de Expertiză Medicală a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj;

16.        indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotărari ale Consiliului Judeţean Gorj.     

Telefonul copilului

0253-983

 

            Asociatia                     -  INIMI DE GORJENI  - D.G.A.S.P.C. Gorj membru fondator

 

CONTACT

    Strada Dumbrava    

    nr. 34,       

    Localitatea Targu. Jiu,

    Judeţul      Gorj

Tel. 0253-212518

       0253-223693

Fax 0253-218011

e-mail: dgaspc_gorj@yahoo.com

 

webmail D.G.A.S.P.C.

TELEFOANE UTILE

 

 

 

span lang=