Prezentare

 

INFIINTARE

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj este institutie publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Consiliului Judetean Gorj prin comasarea Directiei Judetene de Asistenta Sociala Gorj si a Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Gorj si preluarea, in mod corespunzator, a atributiilor si functiilor acestora.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, denumita in continuare Directia generala, realizeaza la nivelul judetului Gorj masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor virstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Directia generala se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Gorj, care aproba structura organizatorica, numarul de personal precum si finantarea acestei directii.

Consiliul Judetean Gorj infiinteaza Directia Generala prin reorganizarea serviciilor publice cu atributii in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului, aflate in subordine.

Finantarea Directiei generale se asigura prin bugetul Consiliului Judetean Gorj.

La finantarea Directiei generale pot fi utilizate sume alocate de la bugetul de stat, din donatii, din sponsorizari sau alte contributii din partea unor persoane fizice sau juridice, din tara si din strainatate, din contributia persoanelor beneficiare de servicii sociale, precum si din alte surse, cu respectarea legislatiei in domeniu.

Contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, vor fi varsate in contul centrelor.

FUNCTII

Directia generala are rolul de a asigura la nivel judetean aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege, Directia generala indeplineste, in principal, urmatoarele functii:

de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judetean Gorj;

de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului Gorj;

de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;

de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului Gorj;

de reprezentare a Consiliului Judetean Gorj pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

ATRIBUTII

1. coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

2. coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

3. acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;

4. evalueaza si pregateste persoane, identificate de serviciul public local de asistenta sociala, care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap si supravegheaza activitatea acestor asistenti;

5. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia;

6. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului, in functie de nevoile comunitatii locale;

7. colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce si revin, conform legii;

8. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

9. propune Consiliului Judetean Gorj infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice de asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;

10. prezinta anual sau la solicitarea Consiliului Judetean Gorj, rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;

11. asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

12. sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si oricaror persoane aflate in nevoie, precum si familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;

13. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;

14. organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

15. asigura serviciile administrative si de secretariat ale Comisiei pentru Protectia Copilului Gorj, respectiv ale Comisiei de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj;

16. indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale Consiliului Judetean Gorj.