Copii (Acte necesare si Formulare)

Documente neceasare întocmirii dosarului pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap.:

a) copie a certificatului de nastere al copilului și a cărții de identitate de identitate( unde este cazul);
b) copii ale actelor de identitate ale părintilor ; copie certificat deces părinte ( unde este cazul);
c) copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care semneaza cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotarare a instantei sau hotarare a comisiei pentru protecția copilului, copie curatelă/tutelă; 
d) ancheta sociala (original) cu anexa -Factori de mediu(anexa 6 din Ordinul nr.1985/2016) Descarca formular;
e) fisa medicala sintetica(original) eliberată de către medicul de familie(anexa 7 din Ordinul nr. 1985/2016)Descarca formular ;
f) certificatul medical tip A5( în care se trec: diagnostic complet-boală principală,bolile asociate, codul de boală prevăzut de Asociația Internațională a Maladiilor,respectiv CIM-10 și termenul de valabilitate) eliberate de către medicul specialist din cadrul unităților medicale desemnate de către  S.P. Descarca formular;
g) copii ale documentelor medicale adiționale(bilete de ieșire din spital,scrisori medicale,pentru afecțiuni ORL-audiogramă ; adeverințe/referate de la recuperare (kinetoterapie,intervenție psihologică,logopedie – acolo unde este cazul);
h) fisa de evaluare psihologică(original),eliberată de psihologul atestat în psihologie clinică(conform anexei 8 din Ordinul nr.1985/2016) Descarca formular;
i) fisa psihopedagogică(original) întocmită de cadrele didactice de la grupă/clasă (conform anexei 9 din Ordinul nr.1985/2016)Descarca formular ;
j)adeverință de preșcolar/elev de la unitatea preșcolară/scolară frecventată;
k) copie a certificatului de incadrare in grad de handicap in vigoare, la reevaluare;
l) copie a certificatului de orientare școlară și profesionala în vigoare, atunci când este cazul.

m) Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare  (se completează la sediul DGASPC) Descarca formular ;

**Depunerea dosarului se face cu cel putin 60 de zile înaintea expirării certificatului de handicap,ocazie cu care se va face și programarea evaluării medico-psiho-sociale a minorului;  

**Prezența minorului la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj , strSiretului., Nr.24,camera 18-parter (Exceptie fac cazurile nedeplasabile)         

 Informații la nr. de telefon/fax  0253/211106                0253 212518/int.220  

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ADMITEREA IN CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP TG-JIU

1.Certificat de naştere minor/minora-copie

2.Carte de identitate minor/minora (daca este cazul) -copie B.I./C.I. părinţi/ reprezentanţi legali -copie

4.Certificat de căsătorie (daca este cazul) părinţi/ reprezentanţi legali-copie

5.Hotarare divorţ si/sau incredintare minor (daca este cazul) – copie

6.Certificat de incadrare/hotarare in grad de handicap si certificat de orientare scolara-copie(daca este cazul)

7.Planul de recuperare-copie

8.Documente medicale care atesta diagnosticul -copie j

9.Ancheta psihosociala realizata de către primaria de la domiciliu-copie

10.Adeverinţa medicala de la medicul de familie ca minorul/minora nu se afla in evidenta cu boli infecto-contagioase si poate frecventa colectivitatile

11 .Fisa psihologica-copie

12.Hotarare/sentinta masura speciala(daca este cazul) – copie

Documente necesare soluționării cererii de evaluare a adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte în cadrul procedurii adopției interne,
(conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 579/2016):

a)     Cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte (descarcă formular);
b)    copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidență permanentă;
c)     declarație autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
d)    copie de pe certificatul de naștere;
e)     copie de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/certificatul de divorț, dacă este cazul;
f)      copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință a locuinței;
g)     certificatul de cazier judiciar;
h)    adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților;
i)  certificat/adeverință medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;
j)   declarația soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
k)    declarație autentică pe propria răspundere din care sa rezulte că solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile părintești, precum și referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecție specială;
l)       certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;
m)  certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.

  

Acte necesare pentru atestare in functia de asistent maternal:

  –   cerere motivata si un curriculum vitae;

 –   copii xerox dupa certificatele de nastere si casatorie;

 –   o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste( nume, varsta, grad de rudenie);

 –   adeverinte medicale pentru  toti membrii familiei eliberate de medicul de familie;     

 –   caziere judiciare pentru solicitant si pentru persoanele cu care locuieste;

 –   copie dupa titlul de proprietate al casei sau al apartamentului sau contractul de inchiriere sau

declaratia autentificata a titularului dreptului de proprietate prin care recunoaste solicitantului dreptul de folosinta asupra spatiului in scopul tip angajare ;

 –   declaratia celorlalte  persoane din familie ca sunt de acord cu aceasta;

 –   ancheta sociala de la Primarie;

 –   copii dupa B.I.;                    

 –   fisa    medicala.

 –   adeverinte de venit

 –   copie dupa actul de studiu

 –   copie dupa cartea de munca

 
 Acte  necesare  pentru  dosarul de instituire a masurii de protectie  plasament :

 Solicitarea  dumneavoastra  pentru  plasamentul  copilului

 Solicitarea  copilului  , in  cazul  in  care a  implinit  10  ani , pentru  plasament

 Acordul  parintilor  cu  privire la  plasamentul  copilului

 Adeverinte  de  venit  , cupon  de  pensie  ale  membrilor  familiei  care  a  solicitat  plasamentul

 Adeverinte  medicale  pentru  membrii  familiei  care au  solicitat  plasamentul si  adeverinta  medicala  pentru  copil  care  sa  contina  si  vaccinurile

 Copii  dupa  actele  civile  BI, CI , certificate  de  nastere  , certificat  de  casatorie  , certificat  de  deces , hotarire  de  divort t daca  este  cazul   ale  membrilor  familiei  care  au  solicitat  plasamentul  , in  cazul  in  care  s-a  schimbat  situatia  familiala 

 Copii  acte  civile  pentru  parinti   BI, CI , certificate  de  nastere  , certificat  de  casatorie  , certificat  de  deces , hotarare  de  divort t daca  este  cazul  

 Adeverinta  de  elev 

Acte  primarie :

  •        Evaluare  initiala
  •        Fisa  de  monitorizare pe  termen  de  3  luni
  •        Raport  de  implementare  a  Planului  de  Serviciu
  •        Ancheta  psihosociala
  •        Plan  de  Serviciu
  •        Raport   referire  caz