Copii (Acte necesare si Formulare)

Documente neceasare întocmirii dosarului pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap.:

a) copie a certificatului de nastere al copilului și a cărții de identitate de identitate( unde este cazul);
b) copii ale actelor de identitate ale părintilor ; copie certificat deces părinte ( unde este cazul);
c) copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care semneaza cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotarare a instantei sau hotarare a comisiei pentru protecția copilului, copie curatelă/tutelă;
d) ancheta sociala (original) cu anexa -Factori de mediu(anexa 6 din Ordinul nr.1985/2016) Descarca formular;
e) fisa medicala sintetica(original) eliberată de către medicul de familie(anexa 7 din Ordinul nr. 1985/2016)Descarca formular ;
f) certificatul medical tip A5( în care se trec: diagnostic complet-boală principală,bolile asociate, codul de boală prevăzut de Asociația Internațională a Maladiilor,respectiv CIM-10 și termenul de valabilitate) eliberate de către medicul specialist din cadrul unităților medicale desemnate de către  S.P. Descarca formular;
g) copii ale documentelor medicale adiționale(bilete de ieșire din spital,scrisori medicale,pentru afecțiuni ORL-audiogramă ; adeverințe/referate de la recuperare (kinetoterapie,intervenție psihologică,logopedie – acolo unde este cazul);
h) fisa de evaluare psihologică(original),eliberată de psihologul atestat în psihologie clinică(conform anexei 8 din Ordinul nr.1985/2016) Descarca formular;
i) fisa psihopedagogică(original) întocmită de cadrele didactice de la grupă/clasă (conform anexei 9 din Ordinul nr.1985/2016)Descarca formular ;
j)adeverință de preșcolar/elev de la unitatea preșcolară/scolară frecventată;
k) copie a certificatului de incadrare in grad de handicap in vigoare, la reevaluare;
l) copie a certificatului de orientare școlară și profesionala în vigoare, atunci când este cazul.

m) Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare  (se completează la sediul DGASPC) Descarca formular ;

**Depunerea dosarului se face cu cel putin 60 de zile înaintea expirării certificatului de handicap,ocazie cu care se va face și programarea evaluării medico-psiho-sociale a minorului;

**Prezența minorului la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj , strSiretului., Nr.24,camera 18-parter (Exceptie fac cazurile nedeplasabile)         

 Informații la nr. de telefon/fax  0253/211106                0253 212518/int.220  

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ADMITEREA IN CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP TG-JIU

1.Certificat de naştere minor/minora-copie

2.Carte de identitate minor/minora (daca este cazul) -copie B.I./C.I. părinţi/ reprezentanţi legali -copie

4.Certificat de căsătorie (daca este cazul) părinţi/ reprezentanţi legali-copie

5.Hotarare divorţ si/sau incredintare minor (daca este cazul) – copie

6.Certificat de incadrare/hotarare in grad de handicap si certificat de orientare scolara-copie(daca este cazul)

7.Planul de recuperare-copie

8.Documente medicale care atesta diagnosticul -copie j

9.Ancheta psihosociala realizata de către primaria de la domiciliu-copie

10.Adeverinţa medicala de la medicul de familie ca minorul/minora nu se afla in evidenta cu boli infecto-contagioase si poate frecventa colectivitatile

11 .Fisa psihologica-copie

12.Hotarare/sentinta masura speciala(daca este cazul) – copie

Serviciul „Adopții și postadopții”

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Adopţia poate fi:

 • Adopţia internă– adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obisnuită în România;

 • Adopţia internaţională – adopţia ân care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au resedinţa obisnuită în state diferite, iar în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului;

În cursul procedurii de adopţie trebuie respectate următoarele principii:

 • principiul interesului superior al copilului;

 • principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;

 • principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică;

 • principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate;

 • principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei;

 • principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, dupa caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.

Atribuţii şi servicii

 • asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă,

 • asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere,

 • oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura  de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente,

 • asigură evaluarea persoanei/familiei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul superior al copilului,

 • desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale,

 • asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea,

 • asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice,

 • asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege,

 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, încredinţarea în vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei şi reprezintă instituţia în aceste cauze.

 • face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

 • pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă;

 • realizează matching-ul (potrivirea) copil – familie/persoană adoptatoare în conformitate cu legislaţia în vigoare,

 • informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi consecinţele adopţiei;

 • sprijină familiile/persoanele atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi copii în vederea adopţiei;

 • acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;

 • supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, în condiţiile legii;

 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate,

 • urmăreşte  evoluţia copiilor adoptaţi de pe teritoriul unităţii administrativ– teritoriale în care funcţionează, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, pe o perioadă de cel puţin doi ani de la încuviinţarea adopţiilor pe care le-au sprijinit;

 • colaborează cu DGASPC  din celelalte judeţe în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin.

ETAPELE PROCEDURII DE ADOPŢIE

I. ATESTAREA CA PERSOANĂ/FAMILIE APTĂ SĂ ADOPTE

Anterior înregistrãrii cererii privind eliberarea atestatului, direcţia se va asigura cã procedura de informare prealabilã a persoanei-familiei a fost îndeplinitã. În caz contrar, direcţia va proceda în mod obligatoriu la furnizarea informaţiilor şi întocmirea documentului care atestã îndeplinirea acestei activitãţi.

(1) Cererea privind eliberarea atestatului este însoţitã de urmãtoarele documente:

 1. copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, dupã caz, cartea de rezidenţã permanentã; insotite de originale;

 2. declaraţie autenticã pe propria rãspundere cu privire la locuirea efectivã şi continuã pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat sã depãşeascã 3 luni;

 3. copie de pe certificatul de naştere;

 4. copie de pe certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacã este cazul , insotite de originale;

 5. copie de pe titlul de proprietate sau alt document care sã ateste dreptul de folosinţã a locuinţei;

 6. certificatul de cazier judiciar;

 7. adeverinţe de venit sau alte documente care atestã veniturile nete ale solicitantului/solicitanţilor;

 8. certificat/adeverinţã medical/medicalã eliberat/eliberatã de medicul de familie privind starea de sãnãtate şi eventualele boli cronice inclusiv bolile psihiatrice, însoţit/însoţitã de rezultatul evaluãrii psihiatrice;

 9. declaraţia soţului care nu se asociazã la cererea de adopţie, cu indicarea expresã a motivelor neasocierii;

 10. declaraţie notariala pe propria rãspundere din care sã rezulte cã solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decãzut/decãzuţi din drepturile pãrinteşti, precum şi referitor la faptul cã nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specialã ;

 11. certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

 12. certificat/adeverinţã medicalã eliberat/eliberatã de medicul de familie privind starea de sãnãtate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, inclusiv boli psihice, însoţit/însoţitã de rezultatul evaluãrii psihiatrice.

(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. f), h), k) şi m) se solicitã şi pentru soţul adoptatorului, în situaţia în care acesta nu se asociazã la cererea de adopţie.

(3) Pentru soluţionarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente şi informaţii considerate relevante.

(4) Pe parcursul evaluării pot fi solicitate orice alte documente şi informaţii considerate relevante.

 1. Eliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte (atestatul este valabil pentru o perioadă de doi anide la data emiterii).

Obţinerea atestatului nu este necesară în următoarele cazuri:

 • pentru adopţia persoanei majore ,

 • pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv.

 1. În situaţia în care solicitantul îşi schimbă domiciliul pe parcursul procesului de evaluare în raza administrativ-teritorială a altei direcţii competente să elibereze atestatul, direcţia sau, după caz, O.P.A. care a înregistrat cererea de evaluare are obligaţia transmiterii acesteia, însoţită de întreaga documentaţie existentă, direcţiei de la noul domiciliu, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă de schimbarea domiciliului. În acest caz finalizarea procedurii de evaluare poate fi realizată de către direcţia de la noul domiciliu sau de către un O.P.A. cu care această direcţie a încheiat protocol de colaborare.

 2. In perioada evaluarii angajatorii au obligaţia de a acorda salariatului sau, după caz, salariaţilor soţ şi soţie care adoptă, timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an .

II. ÎNCREDINŢAREA ÎN VEDEREA ADOPŢIEI

(pentru o perioadă de MINIM 90 DE ZILE) –  ce este ca şi etapă/măsură pentru copil

La cererea de încredinţare în vederea adopţiei se anexeazã următoarele documente:

 • copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, dupã caz, cartea de rezidenţã permanentã;

 • copie legalizatã de pe certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacã este cazul;

 • certificatul de cazier judiciar;

 • atestatul familiei sau persoanei adoptatoare;

 • certificat/adeverinţã medical/medicalã eliberat/eliberatã de medicul de familie privind starea de sãnãtate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţitã de rezultatul evaluãrii psihiatrice;

 • certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

 • certificat/adeverinţã medicalã eliberat/eliberatã de medicul de familie privind starea de sãnãtate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice,inclusiv bolile psihice, însoţit/însoţitã de rezultatul evaluãrii psihiatrice .

 • certificatul de naştere al copilului, în copie ;

 • certificatul medical privind starea de sãnãtate a copilului, eliberat de medicul de familie în a cãrui evidenţã se aflã;

 • hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã, legalizata, privind deschiderea procedurii adopţiei interne ;

 • raportul de potrivire, conţinând propunerea de sesizare a instanţei judecãtoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei ;

 • dispoziţia şi atestatul de adoptator/familie adoptatoare apt/aptã sã adopte ;

 • orice alte documente relevante în susţinerea cererii de încredinţare în vederea adopţiei.

Încredinţarea în vederea adopţiei se face de către instanţa judecătorească competentă.

III. ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI – ce este ca şi etapă a adopţiei Cererea de incuviintare a adoptiei este însoţită de următoarele acte:

 • certificatul de naştere al copilului, în copie legalizată;

 • certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de către unităţi publice nominalizate de către direcţia de sănătate publică;

 • atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;

 • hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare ân vederea adopţiei;

 • certificatele de naştere ale adoptatorului sau ale soţului şi soţiei din familia adoptatoare, în copie legalizată;

 • certificatul de căsătorie al adoptatorului sau al soţilor din familia adoptatoare, în copie legalizată;

 • cazierul judiciar al adoptatorului sau, după caz, al fiecărui membru al familiei adoptatoare;

 • certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista căruia este înscris;

 • documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimţământului părinţilor fireşti, în măsura în care nu s-a pronunţat anterior o hotărâre judecătorească de încuviinţare a deschiderii procedurii adopţiei interne a copilului.

Direcţia în a cărei razş teritorială domiciliază persoana sau familia adoptatoare va avea obligaţia de a depune rapoartele finale până cel mai tarziu cu 5 zile înaintea termenului la care a fost citată pentru judecarea cauzei, precum şi, după caz, de a da instanţei judecătoreşti orice relaţii necesare pentru soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.

Instanţa judecătorească va admite cererea de incuviintare a adoptiei  numai dacă, pe baza probelor administrate, şi-a format convingerea că adopţia este în interesul superior al copilului. În termen de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a încuviinţat adopţia, direcţia care a participat la judecarea cererii de încuviinţare a adopţiei va înştiinţa în scris părintii fireşti despre aceasta.

IV. POST- ADOPŢIA (2 ANI)

 • rapoarte trimestriale asupra evoluţiei relaţiilor copil-persoană/familie adoptatoare,

 • servicii postadopţie.

 

Documente necesare soluționării cererii de evaluare a adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte în cadrul procedurii adopției interne,
(conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 579/2016):

a)     Cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte (descarcă formular);
b)    copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidență permanentă;
c)     declarație autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
d)    copie de pe certificatul de naștere;
e)     copie de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/certificatul de divorț, dacă este cazul;
f)      copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință a locuinței;
g)     certificatul de cazier judiciar;
h)    adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților;
i)  certificat/adeverință medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;
j)   declarația soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
k)    declarație autentică pe propria răspundere din care sa rezulte că solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile părintești, precum și referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecție specială;
l)       certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;
m)  certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.

  

Acte necesare pentru atestare in functia de asistent maternal:

  –   cerere motivata si un curriculum vitae;

 –   copii xerox dupa certificatele de nastere si casatorie;

 –   o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste( nume, varsta, grad de rudenie);

 –   adeverinte medicale pentru  toti membrii familiei eliberate de medicul de familie;     

 –   caziere judiciare pentru solicitant si pentru persoanele cu care locuieste;

 –   copie dupa titlul de proprietate al casei sau al apartamentului sau contractul de inchiriere sau

declaratia autentificata a titularului dreptului de proprietate prin care recunoaste solicitantului dreptul de folosinta asupra spatiului in scopul tip angajare ;

 –   declaratia celorlalte  persoane din familie ca sunt de acord cu aceasta;

 –   ancheta sociala de la Primarie;

 –   copii dupa B.I.;                    

 –   fisa    medicala.

 –   adeverinte de venit

 –   copie dupa actul de studiu

 –   copie dupa cartea de munca

 
 

Serviciul ”Management de caz pentru copilul în plasament familial”

 

Persoana sau familia care solicită plasamentul unui copil, depune o cerere de evaluare adresată furnizorului de servicii sociale. La cererea de evaluare vor fi anexate:

 • adeverinţe de  venit, cupon  de  pensie sau adeverinţă de la primărie ale  membrilor  familiei  care  au  solicitat  plasamentul;
 • adeverinţe medicale,care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate pentru solicitant şi a persoanelor cu care locuiește.
 • copii după  actele  civile  BI,CI, certificate  de  naştere, certificat  de  căsătorie, certificat  de  deces,hotărâre de  divorţ – dacă  este  cazul   ale  membrilor  familiei  care  au  solicitat  plasamentul, în  cazul  în  care  s-a  schimbat  situaţia  familială;
 • copii după actele de studii;
 • certificat de cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzută la art.2 alin.4 din Ordinul 1733 /2015;
 • recomandări ale vecinilor,cunoştinţelor,precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;
 • copie după titlul de proprietate,contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;
 • ancheta socială de la Primaria de domiciliu;
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie
 • aviz psihologic.

Nu poate primi copii în plasament persoana sau familia în care un membru se află în una dintre următoarele situaţii:

 • suferă de boli cronice,certificate de medicul de familie,care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului
 • a consimţit la adopţia propriului copil;
 • suferă de boli psihice,este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;
 • este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i- au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară  ;
 • a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasă definitivă, pentru savarşirea cu intenţie a unor infractiuni contra persoanei,infracţiuni care aduc atingere unor relatii privind convieţuirea socială  sau cele care aduc atingere înfăptuirii justiţiei;
 • are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o masură de protecţie specială pentru motive imputabile parintilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violenţă exercitate asupra copilului, cerşetoria etc.;
 • locuieste în fapt sau locuieste şi gospodăreşte împreună cu parinţii copilului/copiilor pentru care urmeaza să se aplice masura plasamentului, cu excepţia situaţiei in care mama este minora, parinţii sunt persoane cu dizabilităţi sau suferă de boli psihice;
 • a fost asistent maternal şi i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;
 • exercită temporar autoritatea parintească cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei parinţilor, conform prevederilor art. 105 alin. (3) din Legea 272/2004. republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 Acte  necesare  pentru  dosarul de instituire a masurii de protectie  plasament :

 1. Solicitarea  persoanei/familiei  pentru  plasamentul  copilului ;
 2. Solicitarea  copilului  , în  cazul  în  care a  împlinit  10  ani , pentru  plasament ;
 3. Xerocopie  certificatul  de  naştere  şi  cartea  de  identitate a  copilului  dacă  este  cazul;
 4.  Acordul  părinţilor  cu  privire la  plasamentul  copilului;
 5. Adeverinţă  medicală  pentru  copil  care  să  conţină  şi  vaccinurile;
 6. Copii  acte  civile  pentru  părinţi   BI, CI , certificate  de  naştere  , certificat  de  căsătorie  , certificat  de  deces , hotărâre  de  divorţ – dacă  este  cazul ;
 7. Adeverinţă  de  elev;
 8. Acte  primărie :
 • Evaluare iniţială
 • Fişă de  monitorizare pe  termen  de  3  luni
 • Raport de  implementare  a  Planului  de  Serviciu
 • Anchetă psihosocială  +  Anexă  –  Date  despre  Persoana / Familia care  acceptă  copilul  în  îngrijire
 • Plan de  Serviciu
 • Raport referire  caz

 

Pentru informații la Serviciul ”Management de caz pentru copilul în plasament familial”la numărul de telefon- 0253/226331.